a

משימת אימון נובמבר 2020 הסתיימה בהצלחה!

לראשונה ב D-MARS,  לאחר תוכנית הכשרה ראשונה וייחודית מסוגה, שבה הוכשרו רמונאוטים למשימות שטח ומפעילי חדר בקרה מרחוק, התקיימה משימת אימון.

 

משימה זאת הייתה ייחודית מסיבה נוספת: לראשונה התקיימה הדמיה של החלפת צוותים בתחנת המחקר על מאדים.

לאחר מספר ימי שהייה בתחנת החלל, צוות הרמונואטים עזב וצוות חדש נכנס. הצוות שיצא חפף את הצוות הנכנס והמשך המשימות בוצע בהצלחה רבה.

במהלך משימת האימון התקיימו ניסויים מדעיים שעסקו בפירוק פסולת, השפעת האדם על הסביבה ועוד. 

בהובלת הצוות הרפואי התקיימה גם תרגולת רפואה מרחוק.

כל הרמונואטים חזרו בשלום לכדור הארץ ומדווחים על חוויה חיובית ביותר.

 

  • YAROK
  • Yair Ltd.
  • FAB
  • SHIKA
  • HAVRC
  • Alfa projects